Lapu lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā interneta portālā www.draugiem.lv (turpmāk tekstā – Portāls) reģistrētiem lietotājiem (turpmāk tekstā – Lietotāji) ir tiesības izveidot un uzturēt mājaslapu (web) savam uzņēmumam vai organizācijai (turpmāk tekstā – Lapa), tai skaitā, integrējot Lapas saturā web aplikācijas.

 1. Portālu uztur un administrē SIA Draugiem, reģ. Nr. 40003737497 (turpmāk tekstā – Draugiem.lv).
 2. Lietotājam pirms Lapas izveidošanas ir pienākums aizpildīt pilnu un patiesu pieprasīto informāciju, izvēlēties atbilstošo kategoriju, kā arī iepazīties ar Noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad Lietotājam nav tiesību izveidot un uzturēt Lapu. Lapas adrese sāksies ar “http://www.draugiem.lv/”, kam Lietotājs pievieno unikālu un Lietotāja izvēlētu atslēgas vārdu. Lietotājam aizliegts reģistrēt Lapas uzņēmumiem un organizācijām, ja attiecīgais Lietotājs to nepārstāv.
 3. Lietotājam pēc Lapas izveidošanas ir tiesības izveidot “Oficiālu lapu”, kas nozīmē to, ka Lapā pēc “Oficiālas lapas” statusa iegūšanas tiek ievietota atšķirības zīme, lai Lietotāji attiecīgo Lapu nesajauktu ar līdzīga profila vai nosaukuma Lapām. Lai Lapu apstiprinātu par “Oficiālu lapu”, attiecīgajam uzņēmumam vai organizācijai ir pienākums samaksāt vienreizēju Portālā norādīto “Oficiālās lapas” apstiprināšanas maksu. “Oficiālās lapas” statusu nevar saņemt Lapas, kas ievietotas kategorijā - joki un izklaide.
 4. “Oficiālajās lapās” ir iespējams veidot sadaļu “Veikals”, kurā var piedāvāt dažādus produktus un pakalpojumus. Šādā gadījumā Lapā ir jānorāda Lapas kontaktpersonas vismaz telefona numurs un e-pasts, kā arī Lapas kontaktpersonai ir pienākums sniegt atbildes uz Portāla Lietotāju jautājumiem, pretenzijām utt. ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā.
 5. Draugiem.lv ir tiesības nepublicēt vai dzēst Lapu vai tajā integrēto aplikāciju, ja tiek konstatēts, ka Lapas profila vai integrētās aplikācijas saturs neatbilst Noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai pārkāpj trešo personu tiesības, piemēram, patentu tiesības, zīmola tiesības vai autortiesības.
 6. Draugiem.lv ir tiesības vienpusēji jebkurā brīdī bez Lietotāja brīdināšanas un, nepaskaidrojot iemeslus, pārtraukt Lietotāja izveidotās Lapas vai tajā integrētās aplikācijas publicēšanu. Draugiem.lv ir tiesības vienpusēji noteikt un piemērot minimālo vecuma ierobežojumu, no kura Portāla lietotāji var apmeklēt Lapu.
 7. Lietotājs ir atbildīgs par izveidotās Lapas satura atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tiesībām izplatīti informāciju. Lapā aizliegts publicēt maldinoša, godu un cieņu aizskaroša satura tekstus, aizliegtu reklāmu. Lietotāju piesaistīšana Lapai un aplikācijām ir atļauta tikai, izmantojot Portālā esošo ielūgumu sistēmu, t.i., aizliegts sūtīt vēstules, paziņojumus utt.
 8. Ja Lapā tiek piedāvāti produkti vai pakalpojumi, ko Portāla lietotāji var iegādāties, tad Lapai un tās uzturētājam ir pienākums nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par distances līgumu, atteikuma tiesībām, kā arī citas normatīvo aktu prasības.
 9. Lietotājs un Lapa, kas tiek reklamēta (t.sk. komersants), ir solidāri atbildīgi par Lapā izvietoto informāciju, reklāmu, produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem, kvalitāti, īpašībām, cenām, piegādi, atgriešanu, norēķiniem un visām citām darbībām.
 10. Bez rakstiskas saskaņošanas ar Draugiem.lv aizliegts Lapā vai tajā integrētajā aplikācijā piedāvāt informācijas izvietošanu par maksu vai pārdot reklāmu, vai izvietot trešo personu reklāmu, kā arī trešo personu preču un pakalpojumu reklāmu (par trešo personu tiek uzskatīta persona, komersants vai zīmols utt., kas nav saistīts ar attiecīgo Lapu vai kas ikdienā netiek reklamēts Lapā, vai kura Lapas nosaukums neatbilst reklamētajam saturam). Jebkāda veida maksas pakalpojumu ieviešana Lapā vai integrētajās aplikācijās ir saskaņojama ar Draugiem.lv.
 11. Lapu saturā un aplikācijās aizliegts ievietot paziņojumus, attēlus, reklāmas vai saiti uz avotiem, kas:
  1. ir maldinoša, godu un cieņu aizskaroša;
  2. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  3. satur datorvīrusus vai kaitē datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  4. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
  5. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, ķēdes vēstules, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;
  6. ir pornogrāfiski vai pārlieku erotiska rakstura;
  7. reklamē vai ved uz konkurējošiem sociāliem tīkliem;
  8. reklamē Portālā piedāvātajiem pakalpojumiem konkurējošus produktus vai pakalpojumus;
  9. auditorijai līdz 18 gadiem reklamē alkoholiskos dzērienus vai tabakas produktus;
  10. satur informāciju vai reklamē psihotropas vielas, psihotropam vielām pielīdzināmas vielas vai augus;
  11. satur informāciju vai reklamē recepšu medikamentus, uztura bagātinātājus vai potences uzlabošanas līdzekļus, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  12. satur tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas (Draugiem.lv interpretācijā) pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas;
  13. satur visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību, tajā skaitā var radīt nevienlīdzīgus noteikumus atsevišķu lietotāju dalībai konkursos.
  14. ir aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 12. Lietotājam un personām, kurām ir pieeja Lapas rīkiem, ir pienākums nodrošināt citu Lietotāju personu datu aizsardzību. Lietotājam ir tiesības izmanot un apstrādāt tā rīcībā nonākušos Lietotāju personu datus tikai konkrētās Lapā integrētās aplikācijas funkcionalitātes nodrošināšanai, komunikācijai ar Lietotājiem, kā arī produktu un pakalpojumu nodrošināšanai. Lietotājam ir aizliegts šos datus nodot trešajām personām. Lapas Konkursos kategoriski aizliegts pieprasīt Lietotāju kontaktinformāciju, tai skaitā kontaktinformācijas ievadīšana un/vai paziņojumu saņemšana no Lapas nedrīkst būt priekšnosacījums, lai Lietotājs varētu piedalīties Konkursā.
 13. Aizliegts pieprasīt no Lietotājiem, lai tie Lapā un/vai aplikācijā ievada savu kontaktinformāciju, izņemot, ja Lietotājam apstiprināšanai vai noraidīšanai tiek publicēts šāda vai līdzīga satura paziņojums: “Piekrītu savu personas datu un kontaktinformācijas nodošanai [Lapas nosaukums]”. Aizliegts Lietotājiem sūtīt paziņojumus, izņemot, ja Lietotājs ir apstiprinājis šāda vai līdzīga satura paziņojumu: “Piekrītu saņemt ziņas un jaunumus no [Lapas nosaukums]”. Lietotājam jābūt brīvai iespējai aizvērt šajā punktā norādītos paziņojumus un šādā gadījumā Lietotājam nedrīkst tikt traucēta Lapas un aplikācijas funkcionalitāte. Turklāt šādus paziņojumus atļauts publicēt tikai pēc tam, kad Lietotājs Lapā/aplikācijā ir veicis vismaz vienu klikšķi.
 14. Lietotājs un Lapa, kas tiek reklamēta (t.sk. komersants), ir solidāri atbildīgi par visām darbībām, kas tiek veiktas Lapā (arī tad, ja Lapas autorizācijas dati ir kļuvuši zināmi trešajām personām). Lietotājs un Lapa, kas tiek reklamēta (t.sk. komersants) ir solidāri pilnībā atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai trešo personu prasījumiem, kas varētu tikt vērsti pret Draugiem.lv saistībā ar Lapu.
 15. Lietotājs un Lapa, kas tiek reklamēta (t.sk. komersants), piešķir Draugiem.lv un Portāla lietotājiem neekskluzīvu, vispasaules, pārvedamu, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības, trešajām personām nododamu licenci un tiesības rīkoties ar (t.sk., bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, nodot, dzēst utt.) Lapā un Portālā publicēto informāciju, saturu utt., kas saistīts ar autortiesībām, blakustiesībām, preču zīmēm, patentiem, datiem un datu nodošanu, jebkuru citu ar intelektuālo īpašumu saistītu tiesību vai pienākumu, kas tiek vai tiks izvietots Portālā un ar to saistītajās vietās, portālos, medijos, kā arī atsakās celt pretenzijas un/vai prasības pret Draugiem.lv un personām, kas likumīgi lieto Portālu un ar to saistītos resursus.
 16. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savas Lapas profila informācijas publicēšanu, dzēšot Lapas profilu no Portāla.
 17. Draugiem.lv nevienā gadījumā nebūs atbildīgs par Lietotāja izveidotās Lapas saturu, jebkādiem izrietošiem, (tiešiem, netiešiem un nejaušiem) zaudējumiem, tai skaitā tādiem zaudējumiem, kā ieņēmumu zaudējumi, finansiāli vai zīmola prestiža zaudējumi trešām personām.
 18. Lapas adrese būs pieejama ne vien Portāla Lietotājiem, bet visiem Interneta lietotājiem. Aplikācijai, kas tiek publicēta Lapā, ir jābūt pieejamai visiem Portāla lietotājiem, nevis tikai konkrētās Lapas sekotājiem.
 19. Ja Lapā tiek organizēti konkursi, akcijas vai izlozes (turpmāk tekstā – Konkursi), tad Konkursa reklāmā (noteikumos) obligāti ir jānorāda, ka Konkursa organizators ir konkrētais uzņēmums, organizācija vai persona, kas rīko Konkursu un nodrošina balvas. Aizliegts norādīt, ka Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Draugiem.lv bez rakstiskas saskaņošanas ar Draugiem.lv. Konkursa reklāmā (noteikumos) skaidri jānorāda vismaz informācija par balvu, Konkursa noteikumi un prasības, uzvarētāja paziņošanas veids, datums un vieta, balvas saņemšanas noteikumi. Pēc tam, kad Lietotājs izdarījis nepieciešamo, lai piedalītos Konkursā, Lapai ir pienākums publicēt apstiprinājumu, ka Lietotājs piedalās Konkursā, un informāciju par uzvarētāju noskaidrošanas kārtību.
 20. Aizliegts Lapā rīkot Konkursus, kuros balvas iegūšanas iespējamība vai tās apjoms ir atkarīgs no tā, cik daudz un cik intensīvi Lietotāji dalīsies ar konkrētu saturu ar saviem draugiem.
 21. Visām Konkursu balvām ir jābūt skaidri un nepārprotami definētām. Ja Draugiem.lv radīsies aizdomas par Konkursa balvas neatbilstību aprakstam vai iespējami negodīgu tās izlozi, Draugiem.lv ir tiesības apturēt (dzēst) Konkursu vai pieprasīt, lai balvu izloze notiek Draugiem.lv juridiskajā adresē.
 22. Ja Konkurss tiek rīkots Lapā, kurai nav “Oficiālās lapas” statuss, tad Draugiem.lv ir tiesības pieprasīt, lai balvas izloze notiek Draugiem.lv juridiskajā adresē (balvu nogādājot Draugiem.lv pirms Konkursa uzsākšanas), lai nodrošinātu Konkursa godīgumu.
 23. Lapas ir aizliegts par atlīdzību nodot (pārdot) citām personām.
 24. Apstiprinot Noteikumus, Lietotājs pilnībā apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt tiem, kā arī ir atbildīgs par to ievērošanu.
 25. Draugiem.lv ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.