Spēles

Noteikumi

 1. Saskaņā ar šiem noteikumiem interneta „Portāla” www.draugiem.lv reģistrētajiem lietotājiem - „Lietotāji”, Portāla sadaļā „Aplikācijas” ir tiesības ievietot personīgi izveidotas datorprogrammas, vai aplikācijas, turpmāk tekstā sauktas „Programmas”.
 2. Programma izstrādājama un integrējama Portālā atbilstoši Portālā pieejamajai API dokumentācijai, un draugiem.lv pārstāvju ieteikumiem tehniskajai realizācijai.
 3. Pirms programmas publicēšanas Lietotājam ir tiesības ievietot Programmu Portāla API vidē testa veikšanai. Pēc Programmas integrēšanas testa režīmā, draugiem.lv piecu darba dienu laikā, veic pieteiktās Programmas satura un formas apstiprināšanu. Draugiem.lv ir tiesības nepublicēt pieteikto Lietotāja Programmu, ja tiek konstatēts, ka Lietotāja Programma vai tās saturs neatbilst šiem noteikumiem, pārkāpj trešo personu tiesības, piemēram, patentu tiesības, zīmola tiesības, vai autortiesības.
 4. Programmu, kas integrēta Portālā, testēšanas režīmā iespējams lietot tikai cilvēkiem, kas ir Programmas izveidotāja draugu lokā, taču ne vairāk kā 30 Lietotājiem. Testa režīmā esošai Programmai iespējams piekļūt arī draugiem.lv pārstāvjiem. Pēc apstiprināšanas Programma pieejama visiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem.
 5. Lietotājs ir atbildīgs par Programmas saturu un atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aizliegts Programmas saturā ievietot azartspēles, aizliegtu reklāmu, politiskās aģistācijas materiālus un/vai saturu, piedāvāt informācijas izvietošanu par maksu, vai pārdot reklāmu, bez saskaņošanas ar Draugiem.lv. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, vai trešo personu prasījumiem, kas varētu tikt vērsti pret draugiem.lv, saistībā ar Lietotāja Programmas publicēšanu Portālā.
 6. Lietotājs ievietojot Programmu Portālā, kā Programmas autors garantē, ka vienīgi viņš ir tiesīgs rīkoties ar sava darba autortiesībām un, ka tā izstrādē ir ievēroti visi likumiskie nosacījumi, piešķirot draugiem.lv tiesības izmantot un padarīt pieejamu Sabiedrībai, Lietotāja izstrādāto Programmu Portālā.
 7. Lietotājam ir pienākums nodrošināt efektīvu un savlaicīgu Portāla lietotāju iesūtīto sūdzību un jautājumu apstrādi, nodrošinot atbildes sniegšanu uz Portāla lietotāju jautājumiem ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Programmas informācijas sadaļā jābūt norādītiem: pretenziju tālrunim, e-pastam un forumam.
 8. Draugiem.lv ir tiesības, jebkurā brīdī, bez Lietotāja brīdināšanas, pārtraukt Lietotāja Programmas publicēšanu, Portālā, nepaskaidrojot iemeslu Programmas publicēšanas pārtraukšanai.
 9. Draugiem.lv ir tiesības, jebkurā laikā, bez iepriekšēja saskaņošanas, neizvietot vai apturēt Programmas darbību, ja tiek atklātas nepilnības Programmas darbībā, koda uzbūvē, vai sadarbspējā ar Portālu, kas rada papildus serveru slodzi.
 10. Draugiem.lv nosaka secību kādā Programmas tiek eksponētās (parādītas) citiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem.
 11. Programma integrējama un tās funkcijas pakārtojamas ekskluzīvi Portāla API platformai. Nav atļauts Programmā, vai tās pieejas nodrošināšanā iekļaut, savienojumus, kas ļauj piekļūt Programmai ar kādā citā sistēmā izveidota lietotāja konta datiem, kas nav Portāla reģistrētie lietotāja dati, vai ved uz jebkuru citu, Portāla API sadaļas platformai līdzīgu vietni, vai konkurējošiem sociāliem tīkliem.
 12. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savas Programmas publicēšanu, nosūtot rakstveida paziņojumu uz api@draugiem.lv
 13. Draugiem.lv ir tiesības noteikt, kurām Programmām piešķirt tiesības publicēt paziņojumus Portāla lietotāju profila jaunumu joslā un draugu aktivitāšu joslā. Uz šādām tiesībām pretendē tikai Programmas, kas jau ir apstiprinātas un publiski pieejamas Portāla reģistrētajiem lietotājiem.
 14. Programmām aizliegts publicēt tādus paziņojumus Portāla lietotāju profila jaunumu joslā un draugu aktivitāšu joslā, kas satur priekšvēlēšanu aģitāciju vai arī satur saites, kas ved uz kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta lapām.
 15. Programmas ietvaros, ir atļauts piedāvāt portāla reģistrētajiem lietotājiem maksas pakalpojumus, tos nodrošina, izmantojot draugiem.lv piedāvāto maksājumu sistēmu. Maksas pakalpojumu nodrošināšanai atļauts lietot tikai draugiem.lv piedāvātos maksājumu sistēmas risinājumus, dalot ienākumus ar draugiem.lv.
 16. Lietotājs ir atbildīgs par korektu maksājumu apstrādi un pakalpojumu piešķiršanu reģistrētājiem Portāla lietotājam. Nekvalitatīvas maksājumu apstrādes gadījumā Draugiem var pārtraukt piekļuvi maksājumu sistēmai. Ja programmas izstrādātāja kļūdas dēļ nav korekti piešķirts kāds lietotāja apmaksāts pakalpojums, viņam jānodrošina pakalpojuma vai līdzvērtīgas kompensācijas piešķiršana lietotājam.
 17. Gadījumā, ja Lietotāja Programmas saturs paredz maksas pakalpojumus, papildus šajos noteikumos noteiktajam, Lietotājam ir jānoslēdz līgumu par Programmas izvietošanu un uzturēšanu portālā, kā arī ieņēmumu sadali.
 18. Lietotāja izveidotā Programma nedrīkst uzkrāt Portāla reģistrētos lietotāju datus, izņemot datus ko rada Programma – rezultāti, reitingi, kas ir piesaisti konkrētā lietotāja ID. Programmas izmantošanai atļauts kešot API pieprasījumu rezultātus, ne ilgāk kā uz 12 stundām, lai neradītu lieku slodzi Portāla API serveriem.
 19. Lietotājam ir pienākums sniegt draugiem.lv tehnisko informāciju par Programmas darbību, pārskatus, atskaites un jebkāda cita veida informāciju, kas saistīta ar Programmas darbību.
 20. Draugiem.lv ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas šajos noteikumos un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.
 21. Lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu draugiem.lv tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, zaudējumiem, kuras ir celtas vai varētu tikt celtas pret draugiem.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar to, ka Lietotājs izvietojis Programmu Portālā.
 22. Ievērojot šos noteikumus, draugiem.lv nevienā atgadījumā nebūs atbildīgs par jebkādiem izrietošiem, tiešiem, netiešiem zaudējumiem, tai skaitā, tādiem zaudējumiem kā ieņēmumu zaudējumi, finansiāli vai zīmola prestiža zaudējumi trešām personām.
 23. Visi strīdi, kas saistībā ar šo noteikumu piemērošanu rodas starp draugiem.lv un Lietotāju tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 24. Lietotājs ievietojot Programmu Portālā, kā Programmas autors, nedrīkst pieprasīt no citiem portālā reģistrētajiem lietotājiem, lai tie uzrāda savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, pievienojoties Programmai vai pašā Programmā.
 25. Jebkāda veida sūdzības, ieteikumi un ierosinājumi nosūtāmi uz api@draugiem.lv.