Distances līgums

  1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA Draugiem un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).
  2. Portālu uztur un administrē SIA Draugiem, PVN reģistrācijas Nr. LV40003737497, juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 6b, Rīga, LV-1004, e-pasts: draugiem@draugiem.lv (turpmāk tekstā – Draugiem.lv).
  3. Draugiem.lv nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu portālā www.draugiem.lv (turpmāk tekstā – Portāls).
  4. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tā apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro un ar pievienotās vērtības nodokli, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  5. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. Draugiem.lv nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  6. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.
  7. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
  8. Noteikumi netiek glabāti, bet ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, kā arī tie ir pieejami Portālā.
  9. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.
  10. Draugiem.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.